Ceny poskytovaných služieb sú stanovené v závislosti od rozsahu poskytovaných služieb a podľa náročnosti.

V cene za doklad je zahrnuté:

–          zaúčtovanie došlej faktúry

–          zaúčtovanie vyšlej faktúry

–          zaúčtovanie bankového výpisu

–          zaúčtovanie pokladničného dokladu

–          zaúčtovanie interného dokladu

–          evidencia hmotného majetku

–          komunikácia s úradmi – zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad, ak ma klient splnomocní na zastupovanie s príslušnými úradmi.

 

  

Ceny na základe mesačného paušálu

                                                                                 

1. Jednoduché účtovníctvo

 

– otvorenie účtovných kníh a pomocnej evidencie             40,-€   

 Počet položiek                                 Neplátca DPH                                Plátca DPH                                  

Od 0    do  100                                           50,- €                                              70,- €

             do 200                                          100,- €                                            120 ,- €

             do 300                                          150, -€                                            170,- €

             do 400                                          200,- €                                            220,- €

             do 600                                          280,- €                                            320,- € 

           do 1000                                    cena dohodou                                    cena dohodou

 

 

  Ročné spracovanie daňového priznania + výkazov k tomu  je účtované zvlášť, a to minimálne vo výške dohodnutého štvrťročného paušálu podľa náročnosti spracovania.

 

 

2. Podvojné účtovníctvo

 

– otvorenie účtovných kníh a pomocnej evidencie              50,-€   

 Počet položiek                                 Neplátca DPH                                Plátca DPH                                  

Od 0    do  100                                           50,- €                                              90,- €

             do 200                                          140,- €                                             180 ,- €

             do 400                                          280, -€                                            320,- €

             do 600                                          380,- €                                            420,- €

           do 1000                                    cena dohodou                                    cena dohodou

 

 

    

 

V tom kompletné spracovanie podvojného účtovníctva, vrátane mesačných alebo štvrťročných výstupov, výkazov DPH a príslušných hlásení, bezplatná konzultácia a poradenstvo.

Ročné spracovanie daňového priznania + výkazov k tomu,  je účtované zvlášť, a to minimálne vo výške dohodnutého štvrťročného  paušálu podľa náročnosti spracovania.

 

 

3. Mzdové a personálne účtovníctvo                                                     

do 10 zamestnancov       HPP                                                    10€ /1 zamestnanec

– nad 10 zamestnancov                                                                         9 €/zamestnanec

 

– DPČ, DVP                                                                                           10€/zamestnanec                

    

– v tom:                                                                                                        

– výpočet miezd pracovníkov s výpočtom odvodov do poisťovní                             

– vyplnenie tlačív hlásení pre poisťovne                                                                    

– príkaz na úhradu miezd a odvodov

– prihláška / odhláška dohody na SP – registračný list                                   

– evidenčný list dôchodkového zabezpečenia                                                             

– vystavenie zápočtového listu

– personalistika – vedenie evidencie, prihlášky  a odhlášky do poisťovní                 

– spracovanie hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov FO zo  závislej činnosti             

– potvrdenie o zdaniteľnom príjme                                                                             

– spracovanie mzdových listov

– ročné zúčtovanie dane z príjmov FO zo závislej činnosti

– ostatná dokumentácia 

 

 

Cenník služieb

– ak nie je paušálna dohoda

– účtovný zápis jednoduché účtovníctvo / 1 položka                                       0,70 €

– účtovný zápis podvojné účtovníctvo /1 položka                                            0,90 €

– evidencia DPH a spracovanie DPH                                                                    16,-  €

– súhrnný výkaz                                                                                                         10,-  €

– priznanie k dani z motorových vozidiel                                                              8,-  Є

– spracovanie štatistiky   –  štvrťročná                                                                  15,- €

– spracovanie štatistiky   – mesačná                                                                       7,- €

–  návšteva v sídle klienta: Bratislava- dopravné a strata času                        6,- €

– ekonomické a účtovné poradenstvo u klienta: 1 hod.                                   15,- €

– vypracovanie cestovného príkazu za klienta  tuzemský                                 4,- €

                                                                          zahraničný                                       5,- €

– predpis leasingovej zmluvy                                                                                  6,- €

– vypracovanie valného zhromaždenia o HV                                                    10,- €

–  vypracovanie smernice PU                                                                              20,- € / 1 smernica

–  spracovanie priznania DPFO – nepodnikateľ (typ A)                               15,- €

–  spracovanie daňovej evidencie za celý kalendárny rok podľa náročnosti a počtu dokladov

    cena dohodou

–   spracovanie  JU  za celý kalendárny rok podľa náročnosti a počtu dokladov- cena dohodou

–          Spracovanie PU za celý kalendárny rok podľa náročnosti a počtu dokladov – cena dohodou    

–          (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky)  

                            

          

 

Nie som plátca DPH!

Dňa:  04. 01. 2016

Vypracovala: M. Hlavenková